Program
J`ai Bistrot vitrină Între 10:00 și 22:00
Muzeul Literaturii Între 12:00 și 20:00
Grivița 53 Între 10:00 și 20:00
Grivița 53 între 10:00 și 22:00
Grivița 53 între 10:00 și 20:00
Muzeul Literaturii Între 12:00 și 20:00
Black Habit Durata: 1h
Grivița 53 trotuar Durata: 2h
TDR sala „Iosif Naghiu” Durata: 1h
TDR Sala „Ion Băieșu” Durata: 1h
UNARTE curte Durata: 1h 50min
Calea Griviței 53
J`ai Bistrot vitrină Între 10:00 și 22:00
Muzeul Literaturii Între 12:00 și 20:00
Grivița 53 Între 10:00 și 20:00
Grivița 53 între 10:00 și 22:00
Grivița 53 între 10:00 și 20:00
Muzeul Literaturii Între 12:00 și 20:00
UNARTE curte Durata: 1h
Black Habit Durata: 1h
Grivița 53 trotuar Durata: 2h
TDR sala „Iosif Naghiu” Durata: 30min + 30min
TDR sala „Ion Băieșu” Durata: 1h 20min
UNARTE curte Durata: 1h
J`ai Bistrot vitrină Între 10:00 și 22:00
Muzeul Literaturii Între 12:00 și 20:00
Grivița 53 Între 10:00 și 20:00
Grivița 53 între 10:00 și 22:00
Grivița 53 între 10:00 și 20:00
Muzeul Literaturii Între 12:00 și 20:00
Black Habit Durata: 1h
Grivița 53 trotuar Durata: 2h
TDR sala „Iosif Naghiu„ Durata: 1h 30min
TDR sala „Ion Băieșu” Durata: 45min
UNARTE curte Durata: 1h 20min
J`ai Bistrot terasă
J`ai Bistrot vitrină Între 10:00 și 22:00
Muzeul Literaturii Între 12:00 și 20:00
Grivița 53 Între 10:00 și 20:00
Grivița 53 între 10:00 și 22:00
Grivița 53 între 10:00 și 20:00
Muzeul Literaturii Între 12:00 și 20:00
Black Habit Durata: 1h
Grivița 53 trotuar Durata: 2h
TDR sala „Iosif Naghiu” Durata: 1h
TDR Sala „Ion Băieșu” Durata: 1h
UNARTE curte Durata: 2h
J`ai Bistrot vitrină Între 10:00 și 22:00
Muzeul Literaturii Între 12:00 și 20:00
Grivița 53 Între 10:00 și 20:00
Grivița 53 între 10:00 și 22:00
Grivița 53 între 10:00 și 20:00
Muzeul Literaturii Între 12:00 și 20:00
Black Habit Durata: 1h
TDR sala „Iosif Naghiu” Durata: 1h 30min
Grivița 53 trotuar Durata: 2h
TDR Sala „Ion Băieșu” Durata: 2h
TDR sala „Iosif Naghiu” Durata: 40min
UNARTE curte Durata: 1h
J`ai Bistrot vitrină Între 10:00 și 22:00
Muzeul Literaturii Între 12:00 și 20:00
Grivița 53 Între 10:00 și 20:00
Grivița 53 între 10:00 și 22:00
Grivița 53 între 10:00 și 20:00
Muzeul Literaturii Între 12:00 și 20:00
Black Habit Durata: 1h
TDR sala „Ion Băieșu” Durata: 1h 40min
TDR sala „Iosif Naghiu” Durata: 1h
Grivița 53 trotuar Durata: 2h
TDR sala „Ion Băieșu” Durata: 2h
TDR sala Solomon Durata: 1h 30min
TDR sala „Iosif Naghiu” Durata: 1h 30min
UNARTE curte Durata: 1h 20min
J`ai Bistrot vitrină Între 10:00 și 22:00
Muzeul Literaturii Între 12:00 și 20:00
Grivița 53 Între 10:00 și 20:00
Grivița 53 între 10:00 și 22:00
Grivița 53 între 10:00 și 20:00
Muzeul Literaturii Între 12:00 și 20:00
Black Habit Durata: 1h
TDR sala „Iosif Naghiu” Durata: 35min + 50min
TDR Sala „Ion Băieșu” Durata: 1h 15min
Grivița 53 trotuar Durata: 2h
UNARTE curte Durata: 1h 30min
finantat de
SUSTINUT DE
SPONSORI